راهنمای اتصال به Socks5

این روش برای نرم افزارهایی که پروتکل socks5 را پشتیبانی میکنند مانند تلگرام کاربرد دارد.

در تنظیمات نرم افزار مورد نظر، پراکسی زیر را وارد کنید:

Host: آدرس سرور
Port: 443
Username: نام کاربری
Password: پسوورد

 توجه: لیست سرورهای Socks5

می توانید از پروتکل SOCKS5 برای استفاده از نرم افزار هایی مانند تلگرام استفاده کنید ادامه
+